Lucky Star Weaving Co., Ltd.

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงบรรจุเป็นสินค้าสำเร็จรูป 

ซึ่งพนักงานทุกคนให้ความดูแลใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต และมีการควบคุมระบบการจัดการทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้เหมาะกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Lucky Star Weaving ยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน Lucky Star Weaving มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มากถึง 20 ประเภท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการได้สูงสุด


ปี 2525
บริษัท Lucky Star Weaving ก่อตั้งขึ้น โดยคุณสมบูรณ์ และ คุณสุภา สุพรรณธะริดา บนพื้นที่บริเวณ 5 ไร่ ในอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม มีพนักงานแรกเริ่มเพียง 60 คน เท่านั้น แต่ด้วยประสบการณ์ และความสามารถกว่า 32 ปี ของคุณสมบูรณ์ และคุณสุภา ทำให้บริษัท Lucky Star Weaving เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันได้ขยายพื้นที่โรงงานเป็น 40 ไร่ มีพนักงาน 750 คน ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ปี 2540
บริษัท Lucky Star Weaving ได้ขยายฐานการลงทุนไปสู่ประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ
Lucky Star Plast Co., Ltd. เพื่อริเริ่มการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางานบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2546
ต่อมา ในปี 2546 บริษัท Lucky Star Weaving ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 และ บริษัท Lucky Star Weaving ยังคงมุ่งหน้าที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานระดับโลก ด้วยการร่วมลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Lucky Star International, Inc. เพื่อการขยายตลาดออกสู่ทวีปอเมริกา เพราะจากการสำรวจพบว่าตลาดผู้บริโภคที่สหรัฐอเมริกา มีความต้องการบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานเพิ่มสูงขึ้น

ปี 2552

ต่อมา ในปี 2552 บริษัท Lucky Star Weaving ได้รับการรับรองมาตรฐาน 9001:2008 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552


ปี 2556
บริษัท Lucky Star Weaving ได้ขยายฐานการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ภายใต้ชื่อ Lucky Star Coating Co., Ltd. และได้รับการส่งเสิรมการลงทุน BOI

ปี 2558
บริษัท Lucky Star Weaving ได้ขยายฐานการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ภายใต้ชื่อ Lucky Star Plus Co., Ltd. และได้รับการส่งเสิรมการลงทุน BOI