MESSAGE FROM THE CEO
แม้ว่าในปัจจุบัน ทุกประเทศล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ หากแต่องค์กรจะสามารถดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจัดการบริหารที่ดี สมาชิกในองค์กรที่ดี และความสามัคคีภายในองค์กร ดังนั้น สิ่งที่บริษัท Lucky Star Weaving ได้แสดงให้เห็นในเวลานี้ คือความพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กับภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้า งานบริการ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บุคลากร และลูกค้า บริษัท Lucky Star Weaving ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าตามจุดประสงค์ที่คงไว้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง นั่นคือการเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานในระดับโลก
บริษัท Lucky Star Weaving ขอขอบคุณผู้ร่วมค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทั้งความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นที่ทางบริษัทฯ ได้รับ

นับเป็นเกียรติยิ่งที่เราภาคภูมิใจ และจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในระดับนานาชาติ