บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ


นโยบายการใช้คุกกี้

1. คุกกี้ (Cookies)

   คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู หรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้

   บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ นำคุกกี้และเทคโนโลยี่อื่นๆที่คล้ายๆกันมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

   2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของผู้เข้าเยี่ยมชม และช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

   2.2เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

   2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ที่จะทำให้บริษัทฯ เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไรและมีการใช้บริการของบริษัทฯอย่างไร

   2.4 เพื่อให้บริษัทฯได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสนใจ

   ทั้งนี้ บริการต่างๆของบริษัทฯอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

3. ประเภทคุกกี้ที่บริษัทลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯในเครือใช้

   เว็บไซต์บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (First Party Cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third Party Cookies) ซึ่งกำหนด และตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้ ที่บริษัทฯ ใช้ แบ่งออกได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

    1)Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมในระหว่างที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งค่า และเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเมื่อออกจากเว็บไซต์ หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

   2)Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมและการตั้งค่าต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเมื่อกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานบริษัทฯ มีการนำคุกกี้มาใช้ 3 ประเภท ดังนี้

   ก)คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

   ข)คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจ หรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

   ค)คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่างๆที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของหรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์ หรือการตั้งค่าต่างๆของหน้าเพจซึ่งสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

    ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และจำเป็นต่อการให้บริการนั้นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแสดงข้อมูล และรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

4.ขั้นตอนวิธีการปิดคุกกี้

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง หรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

   เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหา หรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหา และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนด และตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบาย หรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

   นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทฯจะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านแอปพลิเคชั่นหรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

7. การติดต่อสอบถาม

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท: บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่: 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

เว็บไซต์ของบริษัท: www.luckystarweaving.com

โทรศัพท์: 02-441-6555

อีเมล: contact@luckystarweaving.com

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ