บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     เนื่องจาก บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้คือพนักงาน นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตรของบริษัทฯ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของตนได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการในการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียด และวิธีการคุ้มครอง และจัดการข้อมูลของบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจดำเดินการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรติดตามรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดนี้อยู่เสมออย่างไรก็ดี บริษัทฯจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าเว็บไซต์ www.luckystarweaving.com และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

   บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีวัตถุประสงค์ในการใช้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี ดังนี้

   1.เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ และการบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญาใด ๆ รวมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามสัญญา    

   2.เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการลงทะเบียนคู่สัญญารายใหม่ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการดำเนินการตามคำขอต่าง ๆ ขอคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

   3.เพื่อบันทึกการตั้งเจ้าหนี้ของบริษัทฯ การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบกำกับภาษี การทำเครดิตบูโรของบริษัทฯ การทำการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ และการดำเนินการทางบัญชีของบริษัทฯ

   4.เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน หรือระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ การทำสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ มีความปลอดภัย และเป็นความลับ

   5.เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานในการดำเนินงาน หรือภารกิจของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา หรือคู่สัญญา

   6.เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนทางธุรกิจต่าง ๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การแจ้งขึ้นทะเบียนบุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย การจัดทำรายงานภาษียื่นต่อกรมสรรพากร การตรวจสอบทางบัญชีโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น

   7.เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การอบรม การจัดประชุม การสัมมนา โครงการของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

   8.เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้รับเหมา การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การทำประกันสุขภาพ การประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรายงาน การสอบสวน การวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือพัฒนาการบริหารจัดการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) และกำหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกันอุบัติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

   9.เพื่อป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายที่อาจแพร่เข้ามาภายในบริษัทฯ โดยการคัดกรองบุคคลที่เข้า และออกในสถานที่ รวมถึงการติดตาม และจัดให้มีการรายงานการเดินทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคได้

   10.เพื่อการตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร หรือสถานที่ของบริษัทฯ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการเข้า และออกเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ของบริษัทฯ  การแลกบัตรเข้าออกอาคาร หรือสถานที่ของบริษัทฯ และการบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของบริษัทฯ  และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือบริษัทฯ หรือบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยกล้องวงจรปิด(CCTV)

   11.เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

   12.เพื่อการตรวจสอบ หรือตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   13.เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในบริษัทฯ และการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ

   บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ เว้นแต่เป็นกรณีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดและบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้

   บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่จะได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมลส่วนบุคคล หรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยุติความสัมพันธ์ หรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่มีการใช้บริการ หรือการทำธุรกรรมบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้น หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนานกว่าที่กำหนดได้ในกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ได้ที่

ชื่อบริษัท:     บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่:           33/833/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

เว็บไซต์ของบริษัท:                       www.luckystarweaving.com

โทรศัพท์:            02-441-6555

อีเมล:     contact@luckystarweaving.com

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ : ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน/พนักงาน

 

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน/พนักงานเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครงาน/พนักงานของบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของผู้สมัครงาน/พนักงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทฯ ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ดังต่อไปนี้

1.      คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 “บริษัทฯ” หมายความถึง บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด, บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด และบริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัด

“ผู้สมัครงาน” หมายความถึงผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

 “พนักงาน” หมายความถึง บุคคลที่บริษัทฯตกลงรับเข้าทำงานและเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1    ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่พนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมภายในของบริษัทฯ

1.2    ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครงานก่อนการเข้าทำสัญญา

1.3    ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากผู้สมัครงาน/พนักงาน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม


3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1   เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้สมัครงานดำเนินการติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านเว็ปไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือเป็นการประกาศรับสมัครภายในบริษัทฯ

3.2   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น อายุ สัญชาติ การตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย ประวัติอาชญากรรม ประวัติการถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ การมีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

3.3   เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

3.4   เก็บรักษาไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ในอนาคต สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

3.5   ดำเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน จัดเตรียมบัตรประจำตัว เครื่องใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล Username Password ของระบบต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

3.6   เพื่อการจัดการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานและครอบครัว

3.7   การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน

3.8   บริหารจัดการด้านภาษีของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

3.9   การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทฯ

3.10 การบริหารจัดการด้านกิจกรรมของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรค์อื่น ๆ ที่จัดให้แก่พนักงาน

3.11 การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย

3.12 การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

3.13 ประกาศพนักงานใหม่ พนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประกาศครบอายุการทำงาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน

3.14 การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ประเมินผลการทำงานของพนักงาน การพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ

3.15 การเข้ารับการอบรม และการสอบวัดความรู้สำหรับพนักงาน.

3.16 การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณา และลงโทษทางวินัย หรือการใช้สิทธิตามสัญญา หรือกฎหมาย

3.17 การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น บริษัทฯตำรวจ บริษัทฯป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทฯคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

4.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/พนักงาน จากแหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ดังรายการต่อไปนี้


แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1.  ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.luckystarweaving.com การกรอกใบสมัครงาน หรือการที่ผู้สมัครงานส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯโดยตรง และการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ข้อมูลผู้ติดต่อสำรอง สถานะทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น

2.  ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ www.luckystarweaving.com ของผู้สมัครงาน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อีเมล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3.  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการปฏิบัติงาน

ข้อมูลครอบครัวของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝึกอบรม บันทึกการลา ข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลจำลองใบหน้า ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน

 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานต่อบุคคล หรือนิติบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทประกันภัย เพื่อการจัดทำประกันภัยกลุ่มให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

5.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น

5.3 คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น สถานศึกษา สถานฝึกอบรม องค์กรเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เป็นต้น

6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของผู้สมัครงาน/พนักงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานอยู่ในความควบคุมได้มากขึ้น โดยผู้สมัครงาน/พนักงานสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 6.1   สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของที่บริษัทฯเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน/พนักงาน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของผู้สมัครงาน/พนักงานตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึง และรับสำเนาของผู้สมัครงาน/พนักงานจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.2    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.3.   สิทธิในการขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

6.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของพนักงานให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

6.3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

6.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้แจ้งแก่พนักงานในการเก็บรวบรวม แต่พนักงานประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของตัวพนักงานเอง

6.3.4  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้พนักงานเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่พนักงานได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเอง

6.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของพนักงาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ)

 

7.    ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงาน บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

7.1    สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงาน เก็บรักษาไว้ เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

7.2    สำหรับพนักงาน เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และเก็บรักษาไว้ต่อไปเป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

8.    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ

    นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

9.    การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน/พนักงานเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้สมัครงาน/พนักงาน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของ โดยส่งคำร้องขอผ่าน ทางหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

    ในกรณีที่ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

    ทั้งนี้บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวตนได้

 

10. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดท่าน

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง  เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่าสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การยื่นสมัครงานของผู้สมัครงานถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัครงานได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกาศดังกล่าวแล้ว

12. การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท:             บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่:                 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

เว็บไซต์ของบริษัท:   www.luckystarweaving.com

โทรศัพท์:             02-441-6555

อีเมล:                contact@luckystarweaving.com

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ


นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 

บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายใน และรอบบริเวณ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ของบริษัทฯ เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่าน ดังนี้

1.            ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้กล้องวงจรปิด

 บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่โดยการใช้กล้องวงจรปิดภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1    ความจำเป็นในการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หรือบุคคลอื่น

1.2    ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

1.3    ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ

2.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด

 บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1    เพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัวและทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

2.2    เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทฯจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมอื่น

2.3    เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดำเนินคดีทางกฎหมาย

2.4    เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์

2.5    เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

2.6    เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

2.7    อื่น ๆ (ถ้ามี)

3.    รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิด

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ (2.) บริษัทฯทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยกล้องวงจรปิด

·         ภาพนิ่ง

·         ภาพเคลื่อนไหว

·         เสียง

·         ภาพทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

·         อื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เข้ามายังพื้นที่จนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของพนักงาน

4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จากกล้องวงจรปิด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ไว้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

4.1    หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่างๆ

4.2    ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หรือบุคคลอื่น

4.3    อื่นๆ (ถ้ามี)

 

5.    สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่อยู่ในความควบคุมของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้มากขึ้น โดยสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    5.1    สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3.   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

5.3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพิ้นที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

5.3.4  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุผลในการปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่น บริษัทฯสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท

6.    ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามนโยบายนี้กำหนด บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากเมื่อเจ้าหน้าที่ของอาคารได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว (โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

 

7.    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคจากกล้องวงจรปิด

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ

    นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้ว น (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8.    ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้ โดยบริษัทฯจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

9.    การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้กำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่าสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯของบุคคลภายนอก ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในนโยบายฉบับนี้ หากยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่นโยบายนี้มีการแก้ไข และนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าบุคลที่เข้ามายังพื้นที่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10. การติดต่อสอบถาม

บุคคลที่เข้ามายังพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท:             บริษัท ลักกี้สตาร์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่:                 33/8, 33/11 หมู่ 4 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

เว็บไซต์ของบริษัท:   www.luckystarweaving.com

โทรศัพท์:             02-441-6555

อีเมล:                contact@luckystarweaving.com

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวล และปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัทฯ